LITT OM UTMARKSLAGET

FORMÅL OG ARBEIDSFELT

"KLIPPET"  UT AV LAGETS VEDTEKT:

§ 1                   UTMARKSLAG.
Austmarka Vestre Utmarkslag SA (senere kaldt laget) er et samvirkeforetak. Næringsadressen er i Kongsvinger kommune.

Medlemmene har har ikke personlig ansvar for lagets forpliktelser. Medlemmene er andelseiere i laget.

Laget har vekslende medlemstall og vekslende kapital.

§ 2            FORMÅL OG ARBEIDSFELT.
Lagets formål er å samle grunneiere og rettighetshavere i området for i fellesskap å forvalte utmarksressursene som en integrert del av landbruksnæringens ressursgrunnlag på en måte som skaper økte arbeids- og inntektsmuligheter.

Laget skal i sitt arbeid sørge for

  • en langsiktig ressursforvaltning
  • å tilgodese medlemmenes interesser i utmark
  • å tilgodese den øvrige befolknings rekreative interesser.

Herunder i henhold til lovgivningens bestemmelser 

  • forvalte  viltet og jaktmuligheter
  • forvalte innlandsfisket og fiskemuligheter
  • utarbeide og vedta utmarksplan for lagets område
  • søke samordning av lagets aktivitet med andre utmarkslag i området
  • organisere jakt- og fiskeoppsyn.
  • Arbeide for andelseiernes interesser, som angår friluftsliv, naturvern og areal-plansaker.