REFERAT FRA ÅRSMØTE

Morgentåke over Billingen

Referat fra årsmøte 2023

Referat fra årsmøte i AVU den 20. april 2023 kl. 19.00

Til stede: 17 medlemmer inklusiv styret - 1 ikke stemmeberettiget

Saker til behandling på årsmøte:

 1. Åpning
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Valg av protokollvitner
 4. Årsberetninger
 5. Regnskap
 6. Endring av vedtekter §5, §8, §12 og §13
 7. Leieavgift for jaktrett og terreng
 8. Jaktkortpriser
 9. Godtgjøring til tillitsvalgte
 10. Valg


Sak 1     Åpning

Leder ønsket velkommen og erklærte møte for åpnet.

 

Sak 2     Godkjenning av innkalling

Det var ingen merknader til møteinnkallingen.

 

Sak 3     Valg av protokollvitner

Tore Vestbekken og Jan Monsrud

 

Sak 4     Årsberetninger

Leder leste årsberetninger fra styret, kulturutvalget, fiskeutvalget og jaktutvalget.

Det var ingen merknader til årsberetningene.

Sak 5     Regnskap

Regnskapet ble gjennomgått av kasserer. Det var ingen innsigelser, og regnskapet for 2022 ble

godkjent. (Godkjenningen ble trukket tilbake etter sak 6 ble behandlet).

               

Sak 6     Endring av vedtekter §5, §8, §12 og §13
Ved gjennomgang av vedtektsendring for å tilpasse disse i henhold til samvirkeloven, kom det innsigelser på at regnskapet var endret før vedtektene var godkjent.

 

Følgende avstemming ble foretatt:

 1. Regnskapet gjøres på samme måte som tidligere med utbetaling av utbytte.
  (13 stemmer)
 2. Regnskapet blir stående slik det er godkjent med leiekostnader.

        (3 stemmer)

Regnskapet gjøres om, og det ble nedsatt en arbeidsgruppe for å se på vedtektene, bestående av Jan Martin Melby, Anne Sofie Malmer og Agathe Bjørnstad.

 

Styret innkaller til ekstraordinært årsmøte.

 

Sak 7     Leieavgift for jaktrett og terreng 

Behandles på ekstraordinært årsmøte

               

Sak 8     Jaktkortpriser

Styret forslår at jaktkortprisene blir uforandret, bortsett fra pris på skutt rev foreslås endret fra kroner 100,- til kroner 250,-.

 

Jaktkortprisene ble vedtatt uforandret. Ved avstemming ble det flertall for å opprettholde prisen for skutt rev på kroner 100,-.

 

Delegater til ADO (Austmarka Driftsplan Område)

ADO har vedtatt å endre antall dekar per stemme. Tidligere var det 1 stemme per 10000 dekar, men dette er nå endret til 1 stemme per 3000 dekar. Dette innebærer at AVU som disponerer ca. 33000 dekar nå har økt antall stemmer fra 3 til 11 stemmer.

 

Styrets forslag til fordeling av AVU sine stemmer til ADO er:

Gylterud/Kolbjørnsrud jaktlag - 3 stemmer (etter fullmakt fra AVU)       

Brødbøl jaktlag - 2 stemmer (etter fullmakt fra AVU)

Representant fra jaktutvalget i AVU - 6 stemmer

Det ble flertall for styrets forslag.


JAKTKORTPRISER VEDTATT PÅ ÅRSMØTET 2023

SMÅVILTKORT                          

Grunneier                      kr  350,-

Familiemedlem              kr  450,-

Innenbygds                    kr   800,-

Utenbygdsboende          kr 1100,-

Dagskort per dag           kr   200,-

 

Grunneier bukkekort                     kr   350,-

Grunneier rådyr generell               kr   450,-

Familiemedlem - bukkekort           kr   650,-

Familiemedlem - rådyr generell     kr   650,-

Innenbygdsboende - bukkekort       kr   900,-

Innenbygdsboende - rådyr generell kr   900,-

Utenbygdsboende - bukkekort        kr 1150,-

Utenbygdsboende - rådyr generell  kr 1150,-

 

ELGJAKTPRISER 2023

Grunnpremie ved tildeling av kvote

Per dyr                 Ku, Okse og 1 ½-åring      kr   4.000,- +mva
Per dyr                 Kalv                                kr   3.000,- +mva

 

Ved elgjaktas slutt for felte dyr

Kalv                                       kr.       0,- + mva

1½ -åring                               kr. 4 100,- + mva

Ku                                          kr. 6 800.- + mva

Okse                                      kr. 8 600,- + mva

 

Leie av terreng for elghundprøve

Kr. 200,- per hund inntil 10 kort per år for perioden 21. august til 1. april.

 

Sak 9     Godtgjøring til tillitsvalgte

Styret foreslår at godtgjøringen til styret på kroner 10.000,- (som fordeles av styret) forblir uforandret.

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.


Sak 10   Valg

Valgkomitéen, ved Ingjerd Pramm Platek, la frem representantene som valgkomitéen har foreslått, og følgende ble enstemmig vedtatt:

 

Styret
Tomas Solheim                gjenvalgt som leder

Anne Sofie Malmer          gjenvalgt som kasserer

Kjell Haugen                   gjenvalgt som styremedlem      

Thor Bråthen                  gjenvalgt som styremedlem

Lars Askerud                   gjenvalgt som varamedlem

 

Jaktutvalget

Kim Skoglund                  nyvalgt som medlem

 

Fiskeutvalget

Morgan Ampian                gjenvalgt i fiskeutvalget - nyvalgt som leder

Ove Åsli                           gjenvalgt i fiskeutvalget - nyvalgt som medlem

 

Kulturutvalget

Kjell Haugen                    gjenvalgt som leder

Tore Vestbekken               gjenvalgt som medlem